Condicions generals de contractació

Aquestes són les Condicions Generals de Contractació aplicables a les entitats, professionals o particulars, que utilitzin els serveis de Motoraldia, accessibles a través de la pàgina web www.motoraldia.net, a les aplicacions en el cas que hi siguin i al blog contingut a la mateixa web.

1 Àmbit, formalització i canvis de les bases detallades en els següents punts


1.1 S’aplicaran les següents Condicions Generals de Contractació a l’ús dels serveis que es realitzin com a “Usuaris” –tant professionals com particulars- a la pàgina web www.motoraldia.net, com les condicions del paquet de servei que s’hagi contractat segons es tracti de professionals o de particulars.

Els requisits de disseny, format i forma de les publicitats contingudes i la política sobre protecció de dades s’aplicaran a la relació contractual entre Nomes 3 Digital, com l’empresa gestora de Motoraldia i l’Usuari sigui aquest professional, particular o tots dos.


Els serveis regulats en aquestes condicions estan prestats per Nomes 3 Digital, c/ Manuel Cerqueda i Escaler 4-6. Edif Centre de Negoci. Planta 0 despatx 6. representat pel seu director general i específicament per a la plataforma online Motoraldia.


1.2 Motoraldia es reserva el dret de modificar aquestes condicions si els canvis són lògics i raonables per als Usuaris tenint en compte els interessos de Motoraldia i sempre que això no pugui suposar desavantatges econòmics per a l’Usuari/Client, com per exemple:

Canvis en els processos de registre Modificacions de les Condicions Generals tenint en compte els canvis o els nous serveis o funcions.

Motoraldia avisarà a l’Usuari mitjançant correu electrònic dels canvis en les Condicions Generals i indicarà que els canvis s’entendran acceptats tret que l’Usuari s’oposi als mateixos, dins dels següents 10 dies hàbils posteriors a la data de enviament de la notificació.

2 Objecte dels serveis, modificacions.

2.1 Motoraldia manté una plataforma a Internet en la qual es poden introduir i gestionar anuncis sobre vehicles a motor per l’Usuari (particular o professional) a canvi d’un preu reflectit en un contracte.

L’objecte d’aquests serveis és proporcionar la possibilitat d’introduir un anunci d’un vehicle a motor en una base de dades i fer-ho accessible a terceres persones via Internet, per mitjà de diferents plataformes.


2.2 Qualsevol ús de l’Usuari dels serveis o de la base de dades estarà permès en la mesura que s’estableixi en aquestes Condicions Generals (especialment Clàusula 3 i 4) i possiblement en el paquet de serveis, així com sota les condicions aquí descrites.

2.3 Motoraldia es reserva el dret a modificar en qualsevol moment els serveis de pagament o parts dels mateixos, o a suspendre’ls o substituir-los per altres serveis.

3 Drets d’ús.

3.1 Mitjançant la transmissió de les dades de l’anunci, l’Usuari atorga a Motoraldia els següents drets transmissibles i sense exclusivitat, sense límit de temps, sobre els continguts transmesos.
Dret a reproduir i distribuir. Correspon al dret a emmagatzemar a l’atzar, reproduir i fer-los accessibles o distribuir-los parcial o totalment en mitjans electrònics o altres mitjans (per exemple Internet, periòdics, revistes).
Dret d’arxiu i base de dades.

Correspon al dret a arxivar els continguts en format digitalitzat, incloure’ls en una base de dades i emmagatzemar-los en qualsevol mitjà de magatzematge i en qualsevol mitjà de transmissió de dades, i connectar-los amb altres continguts o amb parts de continguts gestionats directa o indirectament per Motoraldia a través de l’app Motoraldia o del portal de gestió Motoraldia.net.
Dret a editar.

Correspon al dret a editar els continguts de qualsevol manera; especialment, modificant-los, escurçant-los, creant suplements i connectant-los amb altres continguts relacionats amb el sector de l’automòbil.

3.2 Tots els continguts o signes distintius, tals com a marques, noms de companyies o logos que són accessibles a través del servidor d’Internet de Motoraldia gaudiran de la protecció atorgada per les lleis de protecció dels drets d’autor, marques, i si escau, les lleis de competència deslleial.

Dins de l’àmbit del contracte, Motoraldia atorga a l’Usuari el dret intransferible, limitat en el temps segons la durada del contracte, sense dret a atorgar sublicencies, a fer ús dels continguts accessibles dins de l’ús habitual d’acord amb el contracte, tal com es defineix en l’objectiu del contracte i en el paquet de servei. Qualsevol ús a l’excés es considerarà com a ús incorrecte i serà susceptible de reclamació per part de Motoraldia, d’acord amb la legislació vigent.


Es considerarà ús incorrecte, la cerca automàtica en la base de dades mitjançant programari; o copiar els continguts de la base de dades (individualment o en conjunt) i fer-los accessibles en altres servidors d’Internet o en altres mitjans, tret que es tracti de la informació o els continguts introduïts pel própi Usuari a la pàgina web de Motoraldia.net o directament en les aplicacions per tablet i mòbil de Motoraldia

3.3 Si Motoraldia proporcionés a un o diversos Usuaris, programes de programari per així poder portar a efecte el contracte acordat, l’Usuari obtindrà un dret no exclusiu, intransmissible, limitat al temps de la durada del contracte i sense possibilitat d’atorgar sublicencies, a usar el programari en una única maquinària utilitzada per l’Usuari.

L’Usuari estarà obligat a retornar a Motoraldia els programes de programari i qualsevol possible còpia de seguretat després de la terminació del contracte o a confirmar, per escrit, l’eliminació del mateix a Motoraldia.

3.4 En cas de qualsevol acció de l’Usuari que suposi un incompliment de les Clàusules 3.2 i 3.3, l’Usuari estarà obligat a pagar a Motoraldia una indemnització contractual que es determinarà en els tribunals, d’acord amb la legislació vigent.

4 Subscripció del contracte, registre.

4.1 L’Usuari ha de registrar-se per poder utilitzar els serveis de Motoraldia. Solament es permet el registre de persones jurídiques i físiques amb plena capacitat legal. 
La persona que realitzi el registre en nom d’una persona jurídica haurà d’estar autoritzada amb caràcter general per a la consumació d’aquest registre.

4.2 L’Usuari està obligat a emplenar amb dades actuals i veritables els camps obligatoris durant el registre. En l’àmbit del registre i de futures relacions contractuals, Motoraldia tindrà dret a sol·licitar la presentació d’una nota simple del registre mercantil- en el cas de professionals i empreses i comerços- o altres documents i informacions que es considerin obligatoris per a la realització del contracte o per al manteniment de qualsevol altra relació contractual així com la verificació de dades de l’Usuari.

4.3 Una vegada enviades les dades de registre a Motoraldia, es considerarà que Motoraldia ha rebut una proposta per a la realització d’un contracte.

4.4 Motoraldia decidirà discrecionalment l’acceptació de l’oferta. Si Motoraldia no confirma el registre en un període no superior a les 48 hores, per correu electrònic a l’adreça de correu electrònic proporcionada per l’Usuari, o amb la publicació efectiva de l’anunci, l’Usuari no estarà obligat contractualment per l’oferta. 
Una vegada confirmada l’oferta o publicat l’anunci per Motoraldia, s’entendrà acordat el contracte entre l’Usuari i Motoraldia.

4.5 Solament es permet un registre en el servidor per Usuari-ja sigui particular o professional-. Si un Usuari sigui comerç o professional, té filials o anés a tenir-les, cada filial es registrarà com un Usuari diferent. Cada Usuari comerç o professional rebrà una contrasenya per al seu ús únic i intransferible per a cadascuna de les seves filials, entenent-se que cadascuna consta del seu propi contracte.

4.6 L’Usuari –tant professional com particular- està obligat a comunicar immediatament a Motoraldia qualsevol canvi en les seves dades.

4.7 L’Usuari-tant professional com particular- no haurà de revelar la seva contrasenya en cap cas. Motoraldia assenyala que els seus gestors propis o d’empreses col·laboradores en la plataforma de Motoraldia no estan autoritzats a sol·licitar als Usuaris la seva contrasenya en cap cas.

4.8 Si l’Usuari -tant professional com particular-ha oblidat la seva contrasenya, podrà sol·licitar l’enviament d’una nova contrasenya a la seva adreça de correu electrònic.

4.9 L’Usuari –tant professional com particular- serà responsable dels danys causats a terceres persones com a conseqüència del seu coneixement per tercers de la seva contrasenya. S’informarà immediatament a Motoraldia, per correu electrònic del robatori de la contrasenya d’Usuari així com del fet que l’Usuari tingués coneixement o sospita que s’està fent un ús il·legal de la mateixa.

4.10 En referència a la recopilació de dades dels Usuaris i segons la conformitat de la Llei 15/2003, del 18 de desembre, qualificada de protecció de dades personals, s’informa als Usuaris que les seves dades personals passaran a formar part del fitxer Usuaris Motor al dia, gestionat per Nomes3 Digital, la finalitat del qual és a efectes de registre i gestió de la compra i venda de vehicles dels clients registrats, així com per l’enviament en aquests, d’informació, estat de pagament i estat dels anuncis publicats.

4.11 Els destinataris d’aquesta informació són posibles clients interessats en els productes publicats. Així mateix, s’informa la persona interessada que l’adreça on pot exercir els drets d’accés, rectificació, oposició i cancel·lació és mzorzano@nomes3.com. Nomes3 Digital. Edifici Centre de Negoci. Manuel Cerqueda i Escaler 4-6. Planta 0. Despatx 6è. Escaldes Engordany. Andorra

4.12 És obligació de l’usuari mantenir actualitzades les dades de forma que corresponguin a la realitat en cada moment.

4.13 L’usuari-tant professional com particular-, un cop registrat, podrà fer ús total dels serveis oferts per Motoraldia. En omplir aquest formulari, l’usuari accepta que les dades suministrades formin part de la base de dades de Motoraldia.net.

4.14 L’Usuari pot exercir el seu dret de modificar o eliminar les mateixes segons els articles 15, 22, 23, 24 de la Llei 15/2003 qualificada de protecció de dades personals del 18 de desembre enviant un e-mail a mzorzano@nomes3.com

4.15 L’usuari manifesta que les dades que proporciona són certes i verídiques. En el donat cas que l’usuari proporcioni a MOTORALDIA dades inexactes o falses, MOTORALDIA queda exonerada de qualsevol tipus de responsabilitat que se’n pugui derivar. Les dades lliurades seran tractades única i exclusivament amb les finalitats descrites en les presents condicions generals.

4.16 Les dades personals dels usuaris no es comunicaran ni es cediran a tercers sense el seu previ coneixement, inequívoc i informat al interessat.

5 Pagament i incompliment

5.1 Tret que s’acordi individualment cas per cas, Motoraldia facturarà els seus serveis segons la modalitat reflectida en cada contracte.

5.2 Les modalitats de pagament establertes per Motoraldia poden ser mensuals, trimestrals, semestrals o anuals

5.3 El pagament es realitzarà exclusivament per domiciliació bancària en el cas dels professionals. Motoraldia per mitjà de la seva empresa gestora, Nomes3 Digital, emetrà la corresponent factura.

5.4 El pagament es realitzarà exclusivament per missatge o per domiciliació bancària en el cas dels Usuaris particulars.

5.5 S’entendrà que l’Usuari professionalha incomplert les condicions de pagament, si no es realitza el pagament cada principi de mes des de la data de recepció de la factura,. En cas d’incompliment per l’Usuari, Motoraldia tindrà dret a reclamar interessos sobre l’interès legal del preu actual dels diners.

5.6 S’entendrà que l’Usuari particular haurà incomplert les condicions de pagament, si no es realitza el pagament via missatge de text en el cas del territori andorrà o per mitjà de pagament via tarjeta de crèdit en el moment de la publicació del seu anunci. En cas d’incompliment per l’Usuari, Motoraldia tindrà dret a reclamar interessos sobre l’interès legal del preu actual dels diners.

5.7 Qualsevol retard en les publicacions, una vegada l’Usuari hagi fet efectiu el pagament, sigui professional o particular, i en qualsevol de les vies de pagament vigents, no serà en cap cas objecte de reclamació cap a Nomes3 Digital, entenent-se que aquesta gestió és externa a Nomes3 Digital, sigui per la via de cobrament domiciliat o per la d’enviament de missatges.

5.8 Des del moment de la contractació per part de l’usuari, sigui aquest professional o particular, inclosa la formalització del pagament, s’estableix un Termini de 24h des del pagament efectuat, per a la publicació dels anuncis contractats.

5.9 Qualsevol retard superior en aquest Termini de 24h, no serà en cap cas responsabilitat de Nomes3 Digital, tal i com s’estableix en la clàusula 5.7 i 5.8

6 Termini del contracte.

6.1 El contracte se signarà, depenent del cas, per termini indefinit o per termini determinat. Els contractes de termini indefinit es podran resoldre en qualsevol moment per qualsevol de les parts, mitjançant un preavís de 4 setmanes, per escrit mitjançant enviament de carta certificada a l’adreça que obra al peu d’aquestes condicions generals o altre mitjà fefaent.

Els contractes de termini determinat es podran resoldre per qualsevol de les parts, mitjançant un preavís de 3 setmanes per escrit mitjançant enviament de carta certificada a l’adreça que obra al peu d’aquestes condicions generals o altre mitjà fefaent, a l’expiració del termini mínim; en cas contrari, el contracte es prorrogarà pel mateix termini que inicialment es va estipular com a termini mínim.

7 Notificació de resolució.

7.1 El dret de resolució extraordinària no es veurà afectada. Motoraldia tindrà el dret de resolució extraordinària en els següents casos:

7.1a. Si l’Usuari –tant particular com professional-incompleix algunes de les “clàusules físiques” d’aquestes Condicions

7.1b Si l’Usuari –tant particular com professional- no satisfà les obligacions principals segons aquest contracte i no remeia l’incompliment d’aquesta obligació malgrat la notificació per escrit per escrit mitjançant enviament de carta certificada o altre mitjà fefaent, en el termini de 7 dies hàbils des de l’enviament de la notificació d’incompliment per part de Motoraldia.
Les “clàusules físiques” d’aquestes Condicions esmentades en el paràgraf anterior, inclouran en particular les següents clàusules:

Clàusula 3: obligació d’ús de l’oferta de Motoraldia dins de l’àmbit establert.
Clàusula 4.2: obligació de proporcionar informació veraç.
Clàusula 4.7: prohibició de fer accessible la contrasenya a terceres parts.
Clàusula 12: l’obligació de compliment dels Requisits de disseny de la publicitat i de no introduir continguts il·legals. 
b. si l’Usuari-tant particular com professional- no paga o nega injustificadament el pagament a través de la domiciliació bancària; 
c. si l’Usuari –tant particular com professional-esdevé insolvent (per exemple, si no compleix amb el pagament a treballadors o proveïdors), o si aconsegueix un nivell d’endeutament excessiu.

8 Bloquejos i sancions

8.1 L’acceptació dels continguts de l’Usuari en l’oferta d’Internet serà discrecional de Motoraldia. Motoraldia rebutjarà la introducció de continguts de l’Usuari, o respectivament, retirarà continguts introduïts, si no compleixen amb els requisits del disseny, format i forma de publicitat de Motoraldia

8.2 Si un tercer es queixa del contingut introduït per l’Usuari, Motoraldia tindrà dret per poder evitar la seva pròpia responsabilitat, de retirar aquests continguts immediatament sense ser necessari que Motoraldia els examini.

8.3 Motoraldia tindrà dret de bloquejar l’accés de l’Usuari si l’Usuari a incomplert repetides vegades els requisits de disseny, format i forma dels continguts i de la publicitat o si ha introduït continguts il·legals.

8.4 Motoraldia tindrà dret de bloquejar l’accés de l’Usuari si aquest no ha pagat, ha cancel·lat l’autorització de domiciliació bancària o injustificadament nega el pagament a través de la domiciliació bancària o si existeix una sospita fundada que un tercer està usant l’accés de l’Usuari.

8.5 En tot cas es notificarà a l’Usuari amb temps suficient i per escrit mitjançant enviament de carta certificada o per altre mitjà fefaent abans del bloqueig dels continguts.

8.6 Si, malgrat la notificació escrita, l’Usuari incompleix dolosament les estipulacions de la Clàusula 8, Motoraldia prendrà les mesures per excloure permanentment a l’Usuari –tant particular com professional-del seu servei. En aquest cas, Motoraldia tindrà dret a reclamar una indemnització contractual per cada setmana en què l’incompliment o l’ús incorrecte continuï realitzant-se.

8.7 En cas d’incompliment en la designació d’una oferta comercial (és a dir, que un Usuari introdueix continguts com una persona privada i no com un comerciant), Motoraldia reclamarà una penalització contractual de 120 € per vehicle introduït.

9 Responsabilitat pels continguts, publicació

9.1 L’Usuari –tant particular com professional- serà el responsable exclusiu dels continguts i de l’exactitud dels continguts introduïts per l’Usuari. Motoraldia serà solament el subministrador de serveis i com tal no farà un paper actiu ni com intermediador ni com a representant de l’Usuari, ni tampoc estarà obligat, àdhuc mitjançant sol·licitud de l’Usuari, a controlar la informació transferida o emmagatzemada per Motoraldia, ni a buscar circumstàncies que puguin apuntar a una activitat il·legal.

9.2 L’Usuari –tant particular com professional- allibera de tota responsabilitat a Motoraldia de qualsevol reclamació de tercers contra Motoraldia per infracció dels seus drets pels anuncis o ús indegut per part de l’Usuari de la plataforma mòbil o web de Motoraldia.

En aquest cas l’Usuari també accepta els costos incorreguts en la defensa legal de Motoraldia, incloent tots els costos i honoraris d’advocats. Això no serà aplicable mentre que l’Usuari no sigui responsable de la violació de qualsevol de les lleis.

10 Garantia.

10.1 Motoraldia assegurarà en tot moment la disponibilitat de la base de dades. En aquest sentit la disponibilitat es refereix al fet que els continguts poden introduir-se en la base de dades i al fet que les dades poden ser recuperades en tot moment.

10.2 No s’inclouran en la disponibilitat els temps necessaris per al manteniment, ni les interrupcions per realització de còpies de seguretat offline – dins d’un àmbit raonable – així com les interrupcions per causes de força major o qualsevol altra causa que no va poder ser prevista per Motoraldia. Això inclourà mesures d’emergència per prevenir la difusió d’un virus.
De ser possible, Motoraldia anunciarà aquests casos prèviament a la seva pàgina web o via correu electrònic.

10.3 En relació amb la inserció d’imatges, Motoraldia no serà responsable per la qualitat de les acarones, especialment, quant a les desviacions de color, qualitat visual o dades o persones continguts en les mateixes directa o indirectament.

11 Responsabilitats de Motoraldia

11.1 Motoraldia serà responsable dins de l’àmbit d’aquest contracte bàsicament pels danys causats a l’Usuari per:
Per incompliment d’una obligació de Motoraldia que sigui d’importància essencial per a la consecució de l’objectiu d’aquest contracte.
Si les reclamacions resulten de la responsabilitat per productes defectuosos.
Si en contractes de compra o de serveis, Motoraldia acceptés una garantia sobre l’estat dels béns o fos intencionadament enganyat.

11.2 Motoraldia serà responsable per la pèrdua de dades de l’Usuari si l’Usuari hagués assegurat, mitjançant còpies de seguretat o de qualsevol altra manera fideligna, aquestes dades. La responsabilitat de Motoraldia quedarà limitada als costos raonables de recuperació de les dades. La Clàusula 11.2 no es veurà afectada per aquesta Clàusula.

11.3 En cas que Motoraldia sigui responsable, la responsabilitat total d’acord amb aquest contracte estarà limitada, per tots els danys, a la quantitat màxima de 300 €

11.4 En cap cas Motoraldia serà responsable per danys indirectes, danys per defectes o per pèrdua de beneficis.

11.5 En qualsevol cas diferent als estipulats en els Clàusules 11.1 a 11.6 Motoraldia quedarà exonerat de responsabilitat, independentment de l’origen legal de la mateixa.

11.6 Motoraldia quedarà exonerat de responsabilitat, independentment de l’origen legal de la mateixa.

11.7 En els supòsits d’exoneració de responsabilitat de Motoraldia, aquesta exoneració aconseguirà així mateix als empleats, treballadors, col·laboradors, representants, empreses subcontractades o agents de Motoraldia.

12 Responsabilitat de l’Usuari.

12.1 En el disseny dels continguts introduïts, l’Usuari ja sigui particular o professional està obligat a complir amb els requisits de disseny, de la publicitat, i al fet que els continguts no incompleixin les previsions legals, especialment legislació de drets d’autor, marques, així com de competència deslleial.

12.2 L’Usuari estarà obligat a no fer accessibles continguts que siguin rellevants a efectes penals (entengui’s, continguts racistes, continguts pornogràfics, difamació, calúmnies, continguts que atemptin contra l’honor i la dignitat individual o col·lectiva o qualsevol contingut que sigui de naturalesa ofensiva o denigradora envers les persones).

12.3 L’Usuari mantindrà lliure de responsabilitats a Motoraldia, de qualsevol responsabilitat exigida a aquesta per terceres persones quan aquesta sigui resultat de l’incompliment del propi Usuari d’alguna de les seves obligacions establertes en qualsevol de les clàusules d’aquest contracte.

12.4 L’Usuari reemborsarà a Motoraldia per qualsevol dany que sigui resultat d’un incompliment de tot cost incorregut mitjançant la via legal.

13 Tarifes.

13.1 El preu bàsic pels serveis de Motoraldia dependrà del paquet de servei escollit pel particular i pel professional. Si l’Usuari fa ús de més serveis dels estipulats contractualment en el paquet de servei, Motoraldia facturarà retroactivament d’acord amb els preus aplicables segons les tarifes vigents.

13.2 Es comunicaran a l’Usuari els ajustaments dels preus 15 dies hàbils abans si es fessin efectius.

13.3 L’Usuari tindrà el dret a mantenir la seva tarifa al llarg de tot el contracte, encara que els preus hagin canviat en el transcurs del mateix.

13.4 Si l’Usuari segueix fent ús dels serveis de Motoraldia després que el canvi dels preus sigui efectiu o a la finalització del contracte vigent fins a aquesta data, s’interpretarà com una declaració de consentiment al nou preu o a la renovació tàcita, d’estar aquesta reflectida com a tal, en el contracte contret per l’Usuari i Motoraldia.

13.5 Les tarifes entre els Usuaris Professionals s’estableixen directament entre l’agent comercial i el client contractant.

13.6 Les tarifes establertes als Usuaris particulars, tant per la via de pagament per transferència, pagament per Targeta de Crèdit com per la via de pagament per SMS, correspondran a les anunciades per Motoraldia, en el moment de la publicació de l’anunci.

14 Jurisprudència – Dades Finals.

El Principat d’Andorra serà la jurisdicció competent. Aquest contracte es regirà i interpretarà en tots els casos i a tots efectes, per les lleis del Principat d’Andorra.

Cercador de vehicles

Cotxes
Preu
Preu - slider
0320 000
Any de fabricació
Any de fabricació - slider
02024